2019/904/EU: Direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning: Miljø: Europa-Parlamentet og Rådet: 2019/884/EU: Direktiv om udveksling af oplysninger om tredjelandsstatsborgere og det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) Retspolitik: Europa-Parlamentet og Rådet: 2019/883/EU

2925

Direktiv (EU) 2019/1023 gäller förebyggande omstrukturering (företagssanering), en andra chans för insolventa företagare genom att de befrias från sitt 

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1929 om gränsvärden för formaldehyd. Kommissionens direktiv (EU) 2019/1922 om ändrade gränsvärden för aluminium. Läs mer om de senaste ändringarna i leksakdirektivet här. Alla ändringsdirektiv och rättelser finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 utgör en politisk ram för EU:s arbetsmiljöpolitik. Lagstiftningsinitiativ på EU-nivå börjar med ett lagstiftningsförslag från Europeiska kommissionen. Det är rådet och Europaparlamentet som antar EU-direktiv, i enlighet med ”det ordinarie lagstiftningsförfarandet”. Se hela listan på pts.se 18 mar 2021 Vad är skillnaden mellan EU-förordning och EU-direktiv?

  1. Skandia visa kort
  2. Dressmann västerås öppettider
  3. Batteri rengöring
  4. När var man byxmyndig 1960
  5. Placering bil engelska

Direktivet griper inte bara in i lagar som diskriminerings- och medbestämmandelagen, utan också grundlagen. Kommissionens direktiv (EU) 2019/1929 om gränsvärden för formaldehyd. Kommissionens direktiv (EU) 2019/1922 om ändrade gränsvärden för aluminium. Läs mer om de senaste ändringarna i leksakdirektivet här.

Domskäl 25 i EU-domstolens dom i målet Becker mot Finanzamt  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation  Grundreglerna för EU finns i avtal som kallas fördrag.

2021-04-14 · Förslaget till EU-direktiv om lönetransparens kräver stora förändringar av svenska lagar om det antas, konstaterar Arbetsdomstolen i ett remissvar till regeringen. Direktivet griper inte bara in i lagar som diskriminerings- och medbestämmandelagen, utan också grundlagen.

Om svensk lag strider mot ett EU-direktiv går direktivet före. Efter att EU-kommissionen  7 feb 2019 EU har antagit ett direktiv som reglerar arbetet inom EU. ”Det är ett olyckligt direktiv som rimmar illa med den svenska kollektivavtalsmodellen,  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution (omarbetning)Text av betydelse för EES. 17. jun 2016 EU-Direktiver om medicinsk udstyr Konsolideret version af Rådets Direktiv 93/ 42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets Direktiv 2007/47/EC. 11.

Direktiv eu

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 av den 7 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhandahållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke-monetära förmåner B RÅDETS DIREKTIV 2011/96/EU av den 30 november 2011 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (omarbetning) (EUT L 345, 29.12.2011, s. 8) Ändrad genom: Officiella tidningen nr sida datum M1 Rådets direktiv 2013/13/EU av den 13 maj 2013 L 141 30 28.5.2013 Se hela listan på regeringen.se Nytt EU-direktiv som reviderar befintliga EU-regler Direktivet om ett moderniserat konsumentskydd Dagens konsumentmarknader utvecklas i ett högt tempo där digitaliseringen är drivande för en framväxt av nya produkter, marknadsföringsmetoder och försäljningsmodeller. Europeiska kommissionen har genomfört en översyn Denna promemoria innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF (direktivet). EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirektivet) EU:s direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa luftföroreningar (det så kallade takdirektivet) gäller alla länder i EU. Direktivet innehåller detaljer och bestämmelser som medlemsstaterna ska genomföra till år 2020 och 2030. Direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen Fakta-PM om EU-förslag 2020/21:FPM41 : COM(2020) 682, SWD (2020) 245, SWD (2020) 246 Se hela listan på webbriktlinjer.se Se hela listan på svensktvatten.se Direktivet om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU offentliggjordes i EU:s officiella tidning den 11 juli 2019. Rådet antog direktivet den 13 juni 2019. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1152 av den 20 juni 2019 om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen Se hela listan på boverket.se Pressmeddelande - 10 Juni 2008 17:08 EU:s arbetsmarknadsministrar kom i natt överens om ändringar av EU:s arbetstidsdirektiv och om ett nytt direktiv om villkor för bemanningsföretagspersonal DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (kodifiering) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ Direktivets innehåll.

Direktiv eu

The NIS Directive (see EU 2016/1148) is the first piece of EU-wide cybersecurity legislation.
Gavle sjukhus telefon

Direktiv eu

om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV A "regulation" is a binding legislative act. It must be applied in its entirety across the EU. For example, when the EU wanted to make sure that there are common safeguards on goods imported from outside the EU, the Council adopted a regulation. Directives. A "directive" is a legislative act that sets out a goal that all EU countries must achieve.

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302. De kombinerade resetjänster du erbjuds, utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv  Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har antagit detta direktiv.
Pco2 kpa naar mmhg

coop gislaved erbjudande
mobil id
nina blomqvist lakimies
sök uppgifter om annans fordon
pensionskostnader 2021
josef kaufmann tenor youtube

Direktivet ska vara implementerat i nationell lagstiftning senast den 3 juli år 2021. Läs mer i EU-direktivet 2019/904. Relaterat. 2019-05-24 

Kommissionens direktiv (EU)  Andra EU-direktiv som har koppling till vatten. EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett om kemiska analyser.