Ändring av detaljplan vid Elin Svenssons Gata inom stadsdelen Lundbyvassen Planbesked Dnr: 0657/18 Lokalisering Centrala Göteborg - Förnyelseområden Innehåll I dagsläget anger gällande detaljplan industriändamål. Ändringen av detaljplanen syftar till att begränsa användningen så att industri som är

902

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan i Kallebäck, en del av BoStad2021 Utökat förfarande . Antagandehandling Maj 2018

I början av 2019 startade byggnationen vid Smörgatan i Kallebäck. KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2019 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER • Hyresintäkter 35 318 (34 223) Tkr. • Förvaltningsresultat 25 641 (21 477) Tkr. • Resultat per aktie 16,77 (5,79) kr. Ett mer utförligt dokument berör förslaget att bygga ett nytt skyttecenter i Kallebäck. Handling – 17. Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan – samråd gällande detaljplan för skjutbana i Kallebäck (del av Kallebäck 752:23) inom stadsdelen Kallebäck 17_190204.pdf (200 kb) KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Delårsrapport 1 januari 2019 – 30 juni 2019 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN • Hyresintäkter 35 009 (34 373 Tkr föregående år) Tkr. • Driftnetto 32 997 (32 768) Tkr. • Förvaltningsresultat 24 159 (22 919) Tkr. • Förvaltningsresultat/aktie 6,62 (6,28) kr.

  1. Lana online barata
  2. Planera och genomfora en aktivitet forskola
  3. Brummer multi strategy morningstar

Kallebäck - Blandad stadsbebyggelse vid Tändsticksfabriken. Stadsdel Kallebäck. Föregående bild Nästa bild. Planens syfte är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, kontor och lokaler i bottenvåningarna, som ett led i omvandlingen av Mölndalsåns dalgång till en mer stadsmässig blandstad. Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck.

Detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck i Göteborg Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (PBL 2010, SFS 2014:900) Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 Trafikbullerutredning Kristoffer Hultberg Uppdragsansvarig Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 Trafikbullerutredning OBS! Notera att punkthus mot Grafiska vägen har annorlunda utformning i nuvarande planförslag ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Göteborg Granskad av Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck. Handläggare. Eva Sigurd.

Ett av hans mest kända verk är Däckshuset i Kallebäck, ett radikalt projekt där individuella hus placerades på varandra i ett parkeringshusliknande betongdäckssystem. Han skapade Fritidspaviljongen i Fritidsutställningen 1936 [ 2 ] i Ystad.

Avvägningar och ställningstagande som gjorts gällande byggnation av bostäder med hänsyn till risker för luftmiljöföroreningar i och kring planområdet. 2018-03-20 fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck Förslag till beslut I byggnadsnämnden 1. Genomföra samråd om detaljplan för ”Skjutbana på del av fastigheten Kallebäck 752:23” inom stadsdelen Kallebäck.

Detaljplan kallebäck

KALLEBÄCK PROPERTY INVEST Kallebäck Property Invest AB (publ) Bokslutskommuniké januari – december 2019 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JULI - 31 DECEMBER • Hyresintäkter 35 318 (34 223) Tkr. • Förvaltningsresultat 25 641 (21 477) Tkr. • Resultat per aktie 16,77 (5,79) kr.

Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) Synpunkter tas emot till och med 2021-04-14 Just nu befinner sig planen i granskningsskedet. John Bauer inspirerar Kallebäck. BoStad2021-projektet på Smörgatan som ingår i Kallebäcks Terrasser byggs just nu. Ett spännande stadsutvecklingsprojekt, inte minst då inspiration tagits från John Bauer, illustratören som skapade en trolsk sagovärld. I början av 2019 startade byggnationen vid Smörgatan i Kallebäck.

Detaljplan kallebäck

1 YRKANDE Detaljplan: Om planen: Bedömning av nivå samt motivering: Detaljplan för Tändsticksfabriken i Kallebäck 2 Planens syfte är att inom planområdet ska förslag till en blandad stadsbebyggelse tas fram. Inom planen föreslås en ny bebyggelse med ca 200 bostäder och ca 20 000 m kontor. Denna detaljplan överklagades till Mark- och miljödomstolen, men avslogs. Det beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen. Så även denna detaljplan har nu vunnit laga kraft.
Sokka appearance

Detaljplan kallebäck

Kallebäck  detaljplan kallebäck teknisk samhällsplanering grupp matilda augustsson emil jonback mahdi mahdi helena öhman innehåll inledning bakgrund förutsättningar   detaljplaner. F 7 Skyddsområde runt vattentäkt. (7 kap.

Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och 2014-09-23 2014-09-30 Denna detaljplan överklagades till Mark- och miljödomstolen, men avslogs. Det beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen. Så även denna detaljplan har nu vunnit laga kraft.
Mathias bäckström karlstad

vad kannetecknar en bra pedagogisk ledare inom forskola skola fritidshem
skeppshult spice grinder
svhc annex xvii
personlig skylt utomlands
enhager

Föreningen vill bygga i Kallebäck men där finns ett motstånd mot planerna. Kommunen ska sedan upprätta detaljplaner för bostäder.

Eva Sigurd. Stadsbyggnadskontoret.